Vedtægter for Gesten knallert klub

Formålet med denne forening, Gesten knallert klub, er socialt sammenværd, interessedeling og fællesture for både kvinder og mænd

 

1)      Gesten knallert klub, forkortet GKK

2)      Mødeform der er ingen tvang til at komme til klub møderne

3)      Generalforsamling afholdes hvert år i februar efter varsling til alle medlemmer med mindst 2 ugers . Varslingen sker på hjemmesiden og i offentlig tilgængelig infokasse i bymidten af Gesten. Der er fast dagsorden til hver generalforsamling som følger.

 1. Velkomst (ved formanden)
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab for året
 5. Indkommende forslag(skal være  formanden i hænde senest 8 dage før)
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Evt.

4)      Ved optagelse i klubben tildeles den pågældende et eksemplar af vedtægterne og tlf. liste

5)       Kontingentet skal være betalt senest D.1/2 .Og det vil sige den dækker fra D.1/2 til D.1/2. 250kr for hele året.

6)      Ved kontingentrestance udover 1 måned fra påkrav fortabes medlemskabet.

7)      Aldersgrænse af sikkerheds årsager og lovligheden er der fastsat en aldersgrænse på minimum 16 år og hvis man skal være med på ture skal der kunne fremvises gyldigt kørerkort dette gælder for alle aldre.

8)      Ved arrangement på offentlig vej påhviler det køreren, at knallerten, forsikring er i lovpligtig stand, vi er under lagt færdselsloven

9)      Der er frit model og mærke valg for medlemmer af Gesten knallert klub Knallert skal være mere end 25 år gammel.

10)   Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der har handlet i strid med klubbens formål, men vedkommende kan indanke sagen for pågældende generalforsamling.

11)    Bestyrelsen består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. For at en bestyrelsesbeslutning skal have gyldighed kræves, at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for den.

12)   Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning.

13)   Valg af bestyrelse, der sidder 5 i bestyrelsen, en formand, en næstformand, en kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Man er valgt for en to årigperiode. I lige år vælges der 3nye bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges der 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Der er selvfølgelig mulighed for at medtage genvalg. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv.

 1. Formand
 2. Næstformand
 3. Kasserer
 4. Referant
 5. Bestyrelsesmedlem

14)   Ved generalforsamlingen kan der aldrig stemmes ved fuldmagt.

15)   2 af bestyrelsens medlemmer, må bo mere end 10 km. fra Gesten.

16)   Til opløsning kræves, at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for. Hvis opløsningen således vedtages, kræves yderligere, at den vedtages med samme majoritet på en ny generalforsamling, der afholdes inden 2 måneder derefter

17)   Tegningsretten for GKK(Gesten Knallert Klub) er formand og kasser

18)   Der kan foretages vedtægtsændringer ved generalforsamling

I tilfælde af klubbens opløsning, skal der holdes loppemarked på klubbens effekter og evt. en fest og klubbens aktiver fordeles efter generalforsamlingens skøn til en lokal forening  

Betalingsoplysninger: REGNR: 9739 KTONR: 0003843009